Μια γέφυρα κατανόησης των γνώσεων μεταναστών μαθητών και μαθητριών

Αναπαράσταση, Πολυτροπικότητα και Τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και εμβύθισης.
01
Θεμελιώδεις Αρχές

Το ζητούμενο

Το έργο Augmented Assessment αποσκοπεί στην κάλυψη του κενού που υπάρχει κατά την αξιολόγηση των υφιστάμενων γνώσεων των νεοαφιχθέντων μεταναστών μαθητών/τριών στους τομείς των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών, με τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας.

Επαυξημένη εργαλειοθήκη

Μέσω της συνεργασίας των εταίρων του έργου έχει δημιουργηθεί μια πρωτοποριακή επαυξημένη εργαλειοθήκη με τη μορφή διαδικτυακής βιβλιοθήκης για την υποστήριξη ολόκληρου του έργου.

Προγράμματα κατάρτισης

Ένα πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, το οποίο θα τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την αξιολόγηση των υφιστάμενων γνώσεων των νεοαφιχθέντων μεταναστών μαθητών/τριών.

02
Η κατάσταση

Μία διαδικασία γεμάτη προκλήσεις

Γλωσσική επάρκεια

Μονογλωσσικές πολιτικές στην εκπαίδευση

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει την πρόκληση της ενσωμάτωσης και της ένταξης των νεοαφιχθέντων μεταναστών μαθητών/τριών, οι μονογλωσσικές πολιτικές στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα φαίνεται να ενισχύονται. Η γλωσσική επάρκεια στην κυρίαρχη γλώσσα της χώρας υποδοχής αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα σχολικής επιτυχίας. Αρκετοί ερευνητές σε όλο τον κόσμο έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι μονογλωσσικές πολιτικές και πρακτικές επηρεάζουν την αξιολόγηση των μαθητών και ότι η γλωσσική επάρκεια φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τις επιδόσεις των μαθητών/τριών μεταναστών σε μαθήματα στα οποία οι γνώσεις δεν συνδέονται απαραίτητα με τη γλώσσα, π.χ. στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά.

Εγγενείς περιορισμοί του συστήματος

Χαμένοι στην μετάφραση

Είναι πολύ πιθανό ότι οι νεοαφιχθέντες μετανάστες μαθητές/τριες, οι οποίοι έχουν εξαιρετικά περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες στη γλώσσα της χώρας υποδοχής, δεν βρίσκουν τους κατάλληλους διαύλους για να επικοινωνήσουν και να εκφράσουν τις γνώσεις τους στους δασκάλους τους. Εάν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να ξεπεράσουν αυτή την δυσχέρεια επικοινωνίας, οι γνώσεις των μαθητών/τριών θα αξιολογούνταν με μεγαλύτερη ακρίβεια από τους εκπαιδευτικούς και οι μαθητές/τριες θα τοποθετούνταν στην σχολική βαθμίδα που θα αντιστοιχούσε στο πραγματικό επίπεδο των ικανοτήτων τους.

Βελτίωση της κατάστασης

Ένταξη και διαφορετικότητα

Οι μαθητές/τριες θα έχουν περισσότερα κίνητρα να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή του σχολείου τους και η ένταξη των μεταναστών μαθητών/τριών θα καταστεί πιο ομαλή και εύκολη τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Το επιχείρημα αυτό ευθυγραμμίζεται με τη σχετική έρευνα, καθώς οι προκλήσεις που εντοπίζονται αφορούν στην έλλειψη προετοιμασίας των εκπαιδευτικών ή/και στην απουσία υποστήριξής τους για την διαχείριση της διαφορετικότητας στην τάξη, στην λανθασμένη τοποθέτηση των μαθητών/τριών σε μία σχολική βαθμίδα και στη γλωσσική εκπαίδευση που δεν είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών/τριών με διαφορετική μητρική γλώσσα.

04
Η λύση

Επαυξημένη Πραγματικότητα

Το έργο θα αντιμετωπίσει την παραπάνω πρόκληση συνδυάζοντας την αναπαράσταση των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών με την πολυτροπικότητα που χαρακτηρίζει τις τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και εμβύθισης.

Η προτεινόμενη λύση του έργου αποτελεί μια προσέγγιση που προωθεί την αξιολόγηση για την εκπαιδευτική ένταξη, συνδυάζοντας:
█ οπτικές αναπαραστάσεις
█ πολυτροπική αξιολόγηση και
█ τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και εμβύθισης
στους τομείς των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών.

05
Ποιοι είμαστε

Οι Εταίροι

Logo_Auth_512
CEI
porto
cpi
Scroll to Top