Η Καινοτομία συναντά την Εκπαίδευση

01

Ο σκοπός

Μια γέφυρα κατανόησης των γνώσεων μεταναστών μαθητών και μαθητριών

Το έργο Augmented Assessment στοχεύει στην αντιμετώπιση του κενού που υπάρχει κατά την αξιολόγηση των υφιστάμενων γνώσεων των νεοαφιχθέντων μεταναστών μαθητών στους τομείς των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών, χρησιμοποιώντας την επαυξημένη πραγματικότητα. Αυτό θα επιτευχθεί με την δημιουργία και την πιλοτική εφαρμογή μιας καινοτόμου εργαλειοθήκης επαυξημένης πραγματικότητας η οποία θα έχει την μορφή μιας διαδικτυακής βιβλιοθήκης και με την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς που θα τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την αξιολόγηση των υφιστάμενων γνώσεων των νεοαφιχθέντων μεταναστών μαθητών.

02

Η κατάσταση και τα εμπόδια

Αξιολόγηση των μεταναστών μαθητών

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει την πρόκληση της ενσωμάτωσης και της ένταξης των νεοαφιχθέντων μεταναστών μαθητών, οι μονογλωσσικές πολιτικές στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα φαίνεται να ενισχύονται. Η γλωσσική επάρκεια στην κυρίαρχη γλώσσα της χώρας υποδοχής αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα σχολικής επιτυχίας. Αρκετοί ερευνητές σε όλο τον κόσμο έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι μονογλωσσικές πολιτικές και πρακτικές επηρεάζουν την αξιολόγηση των μαθητών και ότι η γλωσσική επάρκεια φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τις επιδόσεις των μαθητών μεταναστών σε μαθήματα στα οποία οι γνώσεις δεν συνδέονται απαραίτητα με τη γλώσσα, π.χ. στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι γνώσεις των πολύγλωσσων μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά συχνά υποτιμώνται όταν κατά την αξιολόγησή τους χρησιμοποιείται η κυρίαρχη γλώσσα. Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οι νεοαφιχθέντες μετανάστες μαθητές, οι οποίοι έχουν εξαιρετικά περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες στη γλώσσα της χώρας υποδοχής, δεν βρίσκουν τους κατάλληλους διαύλους για να επικοινωνήσουν και να εκφράσουν τις γνώσεις τους στους καθηγητές τους. Εάν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεπεράσουν αυτή την δυσχέρεια επικοινωνίας, οι γνώσεις των μαθητών θα αξιολογούνταν με μεγαλύτερη ακρίβεια από τους εκπαιδευτικούς και οι μαθητές θα τοποθετούνταν στην σχολική βαθμίδα που θα αντιστοιχούσε στο πραγματικό επίπεδο των ικανοτήτων τους. Επομένως, όταν συμβεί αυτό, οι μαθητές θα έχουν περισσότερα κίνητρα να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή της σχολικής τάξης τους και η ένταξη των μεταναστών μαθητών θα καταστεί πιο ομαλή και εύκολη τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Το επιχείρημα αυτό ευθυγραμμίζεται με τη σχετική έρευνα, καθώς οι προκλήσεις που εντοπίζονται αφορούν στην έλλειψη προετοιμασίας των εκπαιδευτικών ή/και στην απουσία υποστήριξής τους για την διαχείριση της διαφορετικότητας στην τάξη, στην λανθασμένη τοποθέτηση των μαθητών σε μία σχολική βαθμίδα και στην γλωσσική εκπαίδευση που δεν είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών με διαφορετική μητρική γλώσσα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να χρειάζονται νέες προσεγγίσεις και εργαλεία για να δημιουργήσουν γέφυρες επικοινωνίας και για να αξιολογήσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις των νεοαφιχθέντων (και άλλων) μεταναστών ώστε να τους συμπεριλάβουν με επιτυχία στην καθημερινή σχολική ζωή.

03

Αναπαράσταση, Πολυτροπικότητα και Τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και εμβύθισης.

Επαυξημένη Πραγματικότητα

Το έργο θα αντιμετωπίσει την παραπάνω πρόκληση συνδυάζοντας την αναπαραστατική παράδοση των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών με την πολυτροπικότητα που χαρακτηρίζει τις τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και εμβύθισης.

Από τη μία πλευρά, η έρευνα και η πρακτική στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο της οπτικής αναπαράστασης στην κατανόηση και τη μάθηση. Από την άλλη πλευρά, τονίζεται ότι οι τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και εμβύθισης, όπως η Επαυξημένη Πραγματικότηταπαρέχουν μια ποικιλία πολυτροπικών μέσων που μπορούν να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών, όσον αφορά τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ, τα κίνητρα, το φύλο, τη μητρική γλώσσα, τον πολιτισμό, και τις αναπηρίες. Αυτός ο συνδυασμός θα μπορούσε να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μια λύση στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν, να συμπεριλάβουν και να αξιολογήσουν τις γνώσεις των νεοαφιχθέντων (και άλλων) μεταναστών μαθητών.

Το έργο προτείνει μια προσέγγιση που προωθεί την αξιολόγηση για την ένταξη, συνδυάζοντας:

█      οπτικές αναπαραστάσεις,

█      πολυτροπική αξιολόγηση και

█      τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και εμβύθισης

στους τομείς των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών.

Κατά τη διάρκεια του έργου, θα δημιουργηθεί μια διαδικτυακή βιβλιοθήκη που θα περιέχει επαυξημένες ερωτήσεις και ασκήσεις με τη χρήση αναπαραστάσεων για τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά. Αυτή η διαδικτυακή βιβλιοθήκη θα παρέχει τις ερωτήσεις προκειμένου να αξιολογηθούν οι γνώσεις που απαιτούνται για κάθε τάξη με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Συμπληρωματικά, θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς που θα συμβάλει στην επιτυχή εφαρμογή της διαδικτυακής βιβλιοθήκης σε πραγματικό σχολικό περιβάλλον και στη μελλοντική βιωσιμότητα, αναπαραγωγή και εφαρμογή της προτεινόμενης πρακτικής.

Το έργο επικεντρώνεται στην ηλικιακή ομάδα παιδιών μεταξύ 9-15 ετών. Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα επιλέχθηκε επειδή είναι κυρίως αυτοί οι μαθητές που τοποθετούνται ακατάλληλα σε μια σχολική βαθμίδα. Οι μετανάστες μαθητές των πρώτων τάξεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (1η-3η) είναι πιο εύκολο να ενταχθούν στην 1η, 2η είτε στην 3η τάξη του Δημοτικού, καθώς το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών αυτών επιτρέπει την ευκολότερη μετάβαση μεταξύ των πρώτων τάξεων, ενώ για τους μετανάστες μαθητές άνω των 16 ετών είναι πιο δύσκολο να τοποθετηθούν και να ενταχθούν στην κατάλληλη τάξη, αν οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν τις ικανότητες των μαθητών αυτών.

Scroll to Top