Innovaatio kohtaa koulutuksen

01

Tarkoituksemme

Askel kohti tasavertaista arviointia

Augmented Assessment -hankkeen tavoite on tarttua haasteisiin vasta maahan muuttaneiden oppilaiden osaamisen arvioinnissa luonnontieteiden ja matematiikan aloilla, hyödyntämällä arvioinnissa lisättyä todellisuutta. Näitä tavoitteita saavutetaan kokeilemalla ja kehittämällä innovatiivista augmentoitua verkkokirjastotyökalupakkia ja opettajille suunnattua koulutusta, joka tarjoaa tarvittavat tieto-taidot vasta maahan muuttaneiden oppilaiden arvioimiseen.

02

Nykytilanne ja sen haasteet

Maahanmuuttajien arviointi

Huolimatta siitä, että Euroopassa tunnistetaan maahanmuuttajaoppilaiden arviointiin liittyviä haasteita, yksikieliset käytänteet näyttävät yleistyvän eurooppalaisissa koulutusjärjestelmissä. Koulukielen kielitaito on usein edellytys koulumenestykselle. Tutkijat ympäri maailmaa ovat osoittaneet, että yksikielisyyspolitiikka ja yksikieliset käytänteet vaikuttavat oppilaiden arviointiin, ja että kielitaito vaikuttaa koulumenestyksiin silloinkin, kun kieli ei ole oppiaineen keskiössä - kuten esimerkiksi matematiikan ja ympäristöopin oppiaineissa. Vahvaa näyttöä on myös sille, että koulun kieltä toisena kielenään puhuvien oppilaiden osaamista aliarvioidaan tiedeaineiden ja matematiikan osalta, kun arviointi suoritetaan koulun kielellä [3]. On siis hyvin todennäköistä, että vastasaapuneet maahanmuuttajat, joilla on erittäin rajallinen koulun kielen kielitaito, eivät löydä sopivia kanavia kommunikoida ja osoittaa osaamistaan opettajilleen. Kommunikaatioon liittyviä ongelmien ratkaiseminen mahdollistaa oppilaiden tarkemman arvioinnin, ja heidät voidaan siten sijoittaa heidän todellista osaamistaan vastaavalle luokka-asteelle. Tutkimukset ovatkin tehneet näkyväksi vasta maahan muuttaneiden oppilaiden osallistamiseen liittyviä haasteita. Näihin haasteisiin sisältyy paitsi oppilaiden sijoittaminen heille sopimattomille luokka-asteille myös opettajien puutteellinen tuki ja koulutus moninaisen oppilasaineen kanssa toimimiseen sekä monikielisten oppilaiden kielellisiin tarpeisiin vaikeasti mukautettavat koulun käytänteet. Opettajat ja koulut tarvitsevat siis uusia näkökulmia ja työkaluja, jotta kommunikaatiotapoja voidaan kehittää, ja arviointia tasavertaistaa niin, että ne tukevat sekä opettajia että heidän oppilaitaan.

Näihin kehityskohtiin tarttumalla Augmented Assessment helpottaa ja sujuvoittaa maahanmuuttajaoppilaiden osallistamista ja madaltaa oppilaiden kynnystä osallistua luokan arkeen.

03

Representaatio, multimodaalisuus ja immersiiviset teknologiat

Lisätty Todellisuus

Hankkeessa vastataan edellä esiteltyihin haasteisiin yhdistämällä matematiikalle ja luonnontieteille luontainen tapa kuvata ilmiöitä visuaalisesti ja immersiivisille teknologioille ominainen multimodaalisuus.

On the one hand, research and practice in Science and Mathematics education emphasizes the important role of visual representation in understanding and learning[5]. On the other hand, it is also emphasized that immersive technologies, such as Lisätty Todellisuusprovide a variety of multimodal means that can address diverse students’ needs, concerning different learning styles, motivation, gender, language, culture, disabilities[6]. This combination could provide to teachers a solution in their attempt to communicate, include and assess the knowledge of newly arrived (and other) migrant students.

Hankkeen vastaus näihin liittyviin haasteisiin on kehittää lähestymistapa, jolla edistetään osallistavaa arviointia ja yhdistetään:

█      visuaalisia esittämistapoja

█      multimodaalinen arviointi ja

█      immersiivistä teknologiaa

matematiikan ja tiedeaineiden aloilla.

Hankkeen aikana luodaan verkkokirjasto, joka sisältää̈ luonnontieteiden ja matematiikan esittämistapojen mukaisia augmentoituja kysymyksiä. Tämä verkkokirjasto sisältää kysymyksiä ja tehtäviä, joiden avulla voidaan arvioida opetussuunnitelman mukaisesti kullakin luokka-asteella tarvittavaa ennakkotietoa. Tämän lisäksi hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan opettajille suunnattu ammatillinen kehittämisohjelma, jonka avulla verkkokirjasto voidaan ottaa menestyksekkäästi käyttöön kouluympäristössä sekä varmistaa sen kestävyys, toistettavuus ja laajennettavuus

Hankkeessa keskitytään 9-15 vuotiaiden ikäryhmään (luokat 4th- 6th ja 7th- 9th), sillä juuri näillä oppilailla on suurin riski tulla sijoitetuksi epäasianmukaiselle luokka-asteelle. Perusopetuksen ensimmäisten luokkien (luokat 1st - 3rd) maahanmuuttajaoppilaiden on helpompi sijoittaa joko ensimmäiselle, toiselle tai kolmannelle luokalle, koska lasten tyypillinen kehitys tässä iässä mahdollistaa helpomman siirtymisen ensimmäisten luokkien välillä. Yli 16 - vuotiaiden maahanmuuttajaoppilaita taas on vaikeampi sijoittaa sopivalle luokalle ja osallistaa luokan toimintaan, jos tieto oppilaiden osaamisesta on vaillinaista.

Scroll to Top