Haasteita ja Ratkaisuja

01

Tarpeiden Arviointi

Vastasaapuneet maahanmuuttajalapset kohtaavat merkittäviä̈ haasteita kouluun saapuessaan. Yksi suurimmista haasteista on se, että heidän aiemman osaamisensa arvioinnissa korostuu koulukielen kielitaito.

Vasta maahan muuttaneiden oppilaiden koulukielen kielitaito on usein matalaa, ja heidät siksi sijoitetaan luokalle, joka ei vastaa heidän aiempaa osaamistaan tai heidän psyykkisiä tai kognitiivisia valmiuksiaan. 

Vasta maahan muuttaneiden oppilaiden koulukielen kielitaidon kehittämiseksi on kyllä kehitetty useita merkittäviä aloitteita ja interventioita, mutta huomiota harvemmin kiinnitetään oppilaiden aiemman osaamisen kartoittamiseen ja sen pohjalta suunniteltuihin tukitoimiin. 

Näiden oppilaiden sijoittaminen todellista luokka-astettaan alemmille koulutusasteille, heitä joskus paljon nuorempien oppilaiden kanssa, vaikuttaa kielteisesti heidän motivaatioonsa ja koulumenestykseensä. Maahanmuuttajataustaiset oppilaat ovatkin usein yliedustettuina koulun keskeyttäneissä ja syrjäytyneissä.

Näiden seurausten ei voida tietenkään katsoa johtuvan ainoastaan perusteellisen alkuarvioinnin puutteesta, mutta on varmaa, että puutteet arvioinnissa ovat yksi merkittävistä maahanmuuttajaoppilaiden koulutukseen vaikuttavista tekijöistä.

02

Luokkahuonetoiminta

Tutkimukset osoittavat, että monikulttuurisissa luokissa opettavat opettajat usein kokevat, ettei heillä ole riittäviä valmiuksia tai tukea vasta maahan muuttaneiden oppilaiden tarpeiden tukemiseen. Maahan muuttaneiden oppilaiden osallistaminen ja sitouttaminen koetaan haastavaksi niin arvioinnin kuin koulun arjenkin osalta. 

Tutkimukset myös osoittavat, että maahanmuuttajaoppilaiden tukemiseen vaaditaan erityisiä taitoja, kuten esimerkiksi maahanmuuttajaoppilaiden ryhmäyttämstaitoja. Nämä taidot eivät välttämättä ole helposti saavutettavissa yleisen koulutuksen kautta, vaan opettajat kertovat kehittelevänsä strategioita ”työn lomassa”. 

Opettajien on myös usein hallittava luokkia, joissa englannin kielen ja aiempien saavutusten taso vaihtelee, ja tehtävä yhteistyötä kielitukihenkilöstön kanssa. Kouluissa siis tarvitaan opettajien ammatillista täydennyskoulutusta, huolimatta siitä onko maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuus koulussa suuri tai pieni.

On selvää, että molemmat kohderyhmät – maahanmuutajaoppilaat ja heidän opettajansa – tarvitsevat tukea kielimuurien ylittämiseen sekä oppimista ja opettamista tukevien menetelmien kehittämiseen. Lisätyn todellisuuden applikaatiot voivat hyvin olla toimiva ratkaisu, sillä niillä on todettu olevan positiivisia vaikutuksia sekä oppilaisiin - erityisesti niihin oppilaisiin, joilla on oppimisen haasteita - että opettajiin.

03

Opiskelijoiden kouluun sitoutuminen

Tutkimukset ovat osoittaneet, että oppilaiden kouluun sitoutuminen laskee vuosi vuodelta, osittain koska oppilaitokset painottavat standardoituja opetustapoja, ja toisaalta koska oppilaiden huomio kiinnittyy usein sähköisiin laitteisiin, kuten älypuhelimiin. Lisätyn todellisuuden (AR) on huomattu olevan toimiva ratkaisu oppilaiden koulukiinnostuksen lisäämiseksi, sillä se:
█ mahdollistaa monimutkaisten ja abstraktien käsitteiden monipuolisen ja interaktiivisen visualisoinnin
█ tarjoaa pelillistetyn lähestymistavan oppimiseen, mikä lisää kiinnostusta opittavaan asiaan
█ edistää käytännön tietojen ja taitojen kehittymistä
█ on helposti saatavilla ja edullinen, sillä sen hyödyntämät laitteet ovat jo useille kouluille ja oppilaille tuttuja

Lisätyllä todellisuudella on paljon potentiaalia ja se tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia opetus- ja oppimisympäristöjen kehittämiseen, sillä se voi:

  1. sitouttaa, stimuloida ja motivoida oppilaita tutkimaan luokkamateriaalia eri näkökulmista;
  2. auttaa opettamaan aiheita, joista opiskelijat eivät voi saada omakohtaista kokemusta;
  3. parantaa opiskelijoiden ja opettajien välistä sekä opiskelijoiden keskinäistä yhteistyötä;
  4. edistää oppilaiden luovuutta ja mielikuvitusta;
  5. tukee oppilaiden itseohjatuvuutta ja mahdollistaa oppimisen oman tahtiin yksilöllisellä oppimispolulla
  6. luo autenttisen oppimisympäristön, joka soveltuu eri oppimistyyleille

Lisätty todellisuus opetuksen tukena on kuitenkin kiinnostava vaihtoehto erityisesti, koska oppilaat innostuvat sen käytöstä opetuksessa. Monet tutkimukset osoittavat, että tämä innostus johtaa usein AR-opetukeen sitoutumiseen, sen mielekkyyteen ja haluun jatkaa AR-opiskelua.
Erityisesti lisätty todellisuus kuitenkin tukee juuri niitä oppilaita, joiden opiskelua kielimuurit hankaloittavat. Näitä kielimuureja voidaan nimittäin ylittää paitsi AR-teknologialle tyypillisen visuaalisen ilmaisun avulla myös, sillä AR-applikaatioita voidaan ohjelmoida toimimaan millä tahansa kielellä.

04

Lisätyn Todellisuuden Hyödyt

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan lisätyn todellisuuden käytön hyödyt opetusympäristöissä voidaan tiivistää seuraavasti:
█ Lisääntynyt motivaatio: käyttäjät ovat innokkaampia, kiinnostuneempia ja sitoutuneempia käsittelemään uutta teknologiaa sekä̈ opetus- ja oppimissisältöä verrattuna muihin kuin lisätyn todellisuuden menetelmiin
█ Lisääntynyt tarkkaavaisuus ja keskittymiskyky: käyttäjät kiinnittävät enemmän huomiota paitsi opetusteknologiaan myös opetus- ja oppimissisältöön
█ lisääntynyt tyytyväisyys: käyttäjät ovat tyytyväisempiä oppimisprosessiin tai opintojensa edistymiseen
█ Lisääntynyt oppilaskeskeisyys: oppilaskeskeisyys on opetuskonsepti, jossa perinteistä opettajakeskeistä frontaaliopetusta muokataan uusilla aktiivisilla ja itseohjautuvuuteen kannustavilla oppimisohjelmilla. Oppilaskeskeisessä opetuksessa opiskelijat ovat entistä̈ enemmän itse vastuussa omasta opiskelustaan. Opettaja toimii silloin oppimisen ohjaajana, joka mahdollistaa opiskelijoiden itsenäisen ja yksilöllisen oppimisen
█ Lisääntynyt yhteistoiminnallinen oppiminen: tutkimusten mukaan AR-sovellukset lisäävät yhteistoiminnallista oppimista tarjoamalla uusia viestintä- ja yhteistyötapoja
█ Lisääntynyt tiedon saatavuus: AR- sovellukset voivat helpottaa ja helpottaa opetuksen ja oppimisen sisältöä koskevan tiedon saatavuutta
█ Muistin kehittyminen: AR-sovelluksen käytön aikana hankitun tiedon on todettu säilyvän muistissa muita menetelmiä paremmin
█ Korkeampi oppimiskäyrä: oppilaat oppivat nopeammin ja helpommin AR-sovellusten avulla verrattuna muihin kuin AR-sovelluksiin

Tutkimukset ovat myös osoittaneet positiivisia yhteyksiä AR-teknologioiden ja erityisoppilaiden inkluusion välillä. AR-tutkimuksissa on pitkälti kiinnitetty huomiota oppilaisiin, joilla on oppimisen haasteita (esim. kuulo-, näkö-, motoorisia tai kognitiivisia haasteita), tai jotka kuuluvat vähemmistöön (esim. kulttuurivähemmistöihin). Lisätyn todellisuuden menetelmillä onkin ollut suuria positiivisia vaikutuksia juuri eniten oppimisen haasteista kärsiville oppilaille. Yleisimpiä positiivisia vaikutuksia ovat olleet vuorovaikutuksen helpottuminen, motivaation lisääntyminen, sitoutuminen, miellyttävät kokemukset työskentelyyn uppoutumisesta, kasvanut ymmärrys, sekä sellaisten erityistaitojen kehittyminen, joita muut opetusmenetelmät eivät ole tukeneet [5]. Tutkimukset osoittavat, että lisätty todellisuus edistää inklusiivista opetusta, vaikka on menetelmällä tietenkin myös omat rajoituksensa. Yksi yleisimmistä̈ rajoituksista on opetushenkilöstön digitaitojen puute, sillä toimiakseen lisätyn todellisuuden menetelmät edellyttävät opetushenkilöstöltä digitaalista perustaitoa tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottamiseksi ja vielä erikoistuneempia taitoja AR-sisältöjen luomista varten.

Jotta edellä mainittuihin haasteisiin voidaan vastata, ja jotta voidaan täyttää aukko AR-teknologioiden käyttöä arviointitilanteissa koskevassa tutkimuksessa, Augmented Assessment-hankkeessa ehdotetaan seuraavia käytäntöjä ja innovaatioita:
█ AR-arvioinnin järjestelmällinen käyttö luonnontieteiden ja matematiikan opetuksessa, jotta voidaan arvioida oppilaiden aiempaa osaamista luonnontieteiden ja matematiikan aloilla.
█ Arviointimateriaalin verkkokirjaston luominen, jotta voidaan kehittää tiedeaineiden ja matematiikan arviointia helpottava tietokanta
█ Opettajien kouluttaminen AR-verkkokirjaston käyttöön, inklusiivisen opetuksen periaatteiden mukaisesti
█ Opettajien kouluttaminen AR-teknologian arviointikäyttöön
█ Multimodaalisen arvioinnin, luovan arvioinnin, visuaalisten esitysten ja immersiivisten teknologioiden yhdistäminen, jotta voidaan edistää inklusiivista opetusta luonnontieteiden ja matematiikan aloilla
█ Yksityiskohtaisten metodologisten ohjeiden laatiminen (WP1), jotta voidaan selkiyttää Augmented Assessment-hankkeen teoreettisia ja käytännön näkökulmia inklusiivisen AR-arvioinnin toteuttamiseen luonnontieteiden ja matematiikan opetuksessa
█ Sellaisen opetussuunnitelman suunnittelu, jossa keskitytään opiskelijakeskeiseen arviointiin ja jonka moduuleissa otetaan huomioon, moninaisuuden kunnioittaminen opetuksen kaikilla osa-alueilla

Edellä esiteltyjen tekijöiden perusteella voidaan ennustaa, että AR-arviointimateriaalin käyttö tiedeaineiden ja matematiikan aloilla helpottaa vasta maahan muuttaneiden oppilaiden integroitumista heille sopivalle luokka-asteelle, ja edistää siten heidän osallisuuttaan koulun arjessa.

Scroll to Top